PRAWA PRACOWNICZE I OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA OBCOKRAJOWCOM PRACUJĄCYM W IRLANDII

Niniejszy tekst zawiera ogólne informacje dla osób, które zamierzają podjąć pracę w Irlandii. Niemniej, nie jest on pełnym i oficjalnym zapisem obowiązującego prawa, ani jego prawną interpretacją. Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Biurze Informacji Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia
(Employment Rights Information Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment).

Ważne adresy i numery telefonów: Biuro Informacji ds. Praw Pracowniczych (Employment Rights Information Unit):

Department of Enterprise, Trade and Employment

Davitt House, Adelaide Road , Dublin 2

Tel No: (01) 631 3131. Fax No: (01) 631 3329

Tania linia telefoniczna dla osób dzwoniących spoza Dublina: 1890 201 615

Website: www.entemp.ie
E-mail: erinfo@entemp.ie
Ważne informacje:
1)
Zgodnie z irlandzkim ustawodawstwem, biura pośrednictwa pracy prowadzą darmowe usługi i nie wymagają opłat od kandydatów za znalezienie pracy.
2)
Pracodawca nie ma mocy prawnej do wezwania policji i na tej podstawie aresztowania pracownika, ani nie może deportować go z Irlandii. Takie działania podlegają obowiązującemu prawodawstwu.

Warunki zatrudnienia (Terms of Employment)

Warunki zatrudnienia są ustalane miedzy pracodawcą i pracownikiem. Nie mogą jednak one być gorsze od przewidzianych w Kodeksie Pracy i omówionych w tej broszurze informacyjnej.

Pracodawca jest zobowiązany na podstawie Ustawy o Warunkach Zatrudnienia z (The Terms of Employment (Information) Acts) 1994 i 2001 roku, do przedstawienia informacji w formie pisemnej o warunkach zatrudnienia, w ciągu dwóch miesięcy od momentu zatrudnienia.

Te informacje muszą zawierać:

nazwisko i adres pracodawcy
miejsce pracy
zajmowane stanowisko/ rodzaj wykonywanej pracy
datę rozpoczęcia pracy
w przypadku pracy tymczasowej - przewidywany czas zatrudnienia
w przypadku pracy na czas określony – datę wygaśnięcia umowy o pracę
stawkę wynagrodzenia (wypłata w danym okresie powinna być zgodna z Ustawą o Minimalnym Wynagrodzeniu) (National Minimum Wage Act)
terminy wypłat (odstępy czasowe w których wynagrodzenie będzie wypłacane)
godziny pracy
prawo do przerwy
prawo do płatnego urlopu
ustalenie co przysługuje pracownikowi w przypadku utraty zdolności do pracy, np. z powodu choroby lub wypadku
informacje o emeryturze i programach funduszy emerytalnych
sprecyzowanie okresu wypowiedzenia pracy, obowiązującego zarówno pracodawcę jak i pracownika
informację o innych umowach zbiorowych, które mogą wpłynąć na umowę o
sprecyzowanie okresu wypowiedzenia pracy, obowiązującego zarówno pracodawcę jak i pracownika
Wynagrodzenie (Pay)

Minimalne Wynagrodzenie (Minimum Wage) Od 1 maja 2005 dorosły pracownik ze stażem pracy, jest upoważniony do wynagrodzenia (minimum) €7.65 euro za godzinę - zgodnie z Ustawą o Minimalnym Wynagrodzeniu z (The Minimum Wage Act) 2000 roku.

Pracownicy powyżej osiemnastego roku życia, w ciągu pierwszego roku pracy mają prawo otrzymywać wynagrodzenie €5.60 euro za godzinę.
Pracownicy powyżej osiemnastego roku życia, w ciągu drugiego roku pracy mają prawo otrzymywać wynagrodzenie €6.30 euro za godzinę.

Minimalne wynagrodzenie podlega wzrostowi. Informacje dotyczące aktualnych, minimalnych stawek są zawsze dostępne w Biurze Informacji ds. Praw Pracowniczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Employment Rights Information Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment).

Czas Pracy/ Urlop (Working Time (Holidays)
Ustawa o Organizacji Pracy (The Organisation of Working Time Act) z 1997 roku, przyznaje następujące prawa pracownicze:
Maksymalna ilość godzin pracy w tygodniu
Maksymalny tydzień pracy obejmuje średnio 48 godzin. Średnia obliczana jest na przestrzeni 4, 6, albo 12 miesięcy (w większości przypadków bierze się pod uwagę okres nie dłuższy niż 4 miesiące).
Minimalny czas odpoczynku/ przerwy
Pracownik ma prawo do minimum:
11 nieprzerwanych /kolejnych godzin odpoczynku w ciągu doby,
pełnej doby (24 godziny) odpoczynku na tydzień, poprzedzonej 11-godzinnym odpoczynkiem, przysługującympo każdymdniu pracy
15 minut odpoczynku, jeśli praca trwa więcej niż 4, 5 godziny 30 minut odpoczynku, jeśli praca trwa więcej niż 6 godzin, włączając pierwszą przerwę,
pracownicy sklepów, którzy pracują więcej niż sześć godzin, i których czas pracy obejmuje godziny od 11.30 - 14.30, mają prawo do nieprzerwanego godzinnego odpoczynku w tym przedziale czasowym.
Praca w niedzielę.
Pracownik ma prawo otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowy (płatny) dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę
Urlop i Wolne od Pracy Dni (Holidays and Public Holidays)
Pracownik wypracowuje sobie prawo do urlopu od momentu podjęcia zatrudnienia.

Wynagrodzenie za świąteczne dni

Jeśli dzień świąteczny przypada na dzień pracy wówczas pracownik ma prawo do wynagrodzenia za ten świąteczny dzień.Jeśli świąteczny dzień przypada na dzień wolny od pracy to wówczas pracownik ma prawo do wynagrodzenia równego 1/5 jego tygodniowego wynagrodzenia za ten dzień.Pracownik pracujący na prośbę pracodawcy w świąteczny dzień, ma prawo otrzymać albo dodatkowe wynagrodzenie za ten dzień, albo dodatkowy wolny – płatny dzień w ciągu miesiąca od momentu odpracowanego święta, albo dodatkowy płatny dzień urlopu
Pracownicy mają też prawo do dodatkowych dziewięciu dni wolnych od pracy (święta kościelne i narodowe) w ciągu roku, w związku z którymi pracodawca może zaproponować jeden z czterech następujących wariantów:
płatny dzień wolny w tym samym dniu
płatny dzień wolny w ciągu miesiąca
dodatkowy płatny dzień urlopu
dodatkowe dzienne wynagrodzenie

Jeśli dzień świąteczny przypada na dzień pracy wówczas pracownik ma prawo do wynagrodzenia za ten świąteczny dzień.Jeśli świąteczny dzień przypada na dzień wolny od pracy to wówczas pracownik ma prawo do wynagrodzenia równego 1/5 jego tygodniowego wynagrodzenia za ten dzień.Pracownik pracujący na prośbę pracodawcy w świąteczny dzień, ma prawo otrzymać albo dodatkowe wynagrodzenie za ten dzień, albo dodatkowy wolny – płatny dzień w ciągu miesiąca od momentu odpracowanego święta, albo dodatkowy płatny dzień urlopu

Nowy Rok
Dzień Św. Patryka (17 Marca)
Poniedziałek Wielkanocny
Pierwszy poniedziałek maja
Pierwszy poniedziałek czerwca
Pierwszy poniedziałek sierpnia
Ostatni poniedziałek października
Święto Bożego Narodzenia (25 Grudzień)
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (St. Stephen’s Day) (26 Grudzień)

In order for a part-time worker to qualify for a public holiday, he/she must work at least 40 hours in the 5-week period that immediately precedes the public holiday.

Zwolnienie z Pracy (Dismissal)

Ustawa o Nieprawnych Zwolnieniach z (The Unfair Dismissals Acts) 1977 – 2001, określa prawa i procedury stosowane w wypadku zwolnienia z pracy. Zgodnie z ustawą pracownik musi pracować co najmniej 12 kolejnych miesięcy u tego samego pracodawcy aby być uprawnionym do złożenia skargi dotyczącej nieprawnego zwolnienia. W przypadku osób, które są skierowane do firmy przez agencje pośrednictwa pracy – pracodawcą, do którego pracownicy powinni kierować roszczenia jest firma, która ich zatrudnia, a nie agencja pośrednictwa pracy

Minimalny Okres Wypowiedzenia (Minimum Notice Period)
Ustawa o Minimalnym Okresie wypowiedzenia Pracy z (The Minimum Notice Acts) 1973 – 2001, określa, że każdy pracownik zatrudniony u danego pracodawcy przynajmniej przez 13 tygodni, ma prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia zanim pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę. Ten okres waha się od jednego do ośmiu tygodni, w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Jeśli pracodawca nie może zapewnić minimalnego okresu wypowiedzenia , wówczas może zapłacić pracownikowi rekompensatę. Minimalne okresy wypowiedzenia pracy:
Od 13 tygodni do dwóch lat = minimalny okres wypowiedzenia jeden tydzień,

Od dwóch do pięciu lat = minimalny okres wypowiedzenia dwa tygodnie

Od pięciu do dziesięciu lat = minimalny okres wypowiedzenia cztery tygodnie

Od dziesięciu do piętnastu lat = minimalny okres wypowiedzenia sześć tygodni

Więcej niż piętnaście lat = minimalny okres wypowiedzenia osiem tygodni.

Pracownik, który przepracował 13 tygodni u tego samego pracodawcy ma obowiązek z tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić pracodawcę o swojej rezygnacji, jeśli z pisemnej umowy nie wynika inaczej.

W przypadku poważnej kwestii spornej z pracodawcą, pracownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Irlandzkich Związków Zawodowych (Irish Trade Unions):

Irish Congress of Trade Unions
31/32 Parnell Square
Dublin 1
Ireland
Phone: +353 1 8897777
Fax: +353 1 8872012
www.ictu.ie